Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja została sporządzona w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy te mają na celu zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych.

1. Dane podmiotu, który przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Audio Klan Janusz Prządka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 12 lok. LU2, 00-201 Warszawa, zwana dalej „Audio Klan”.

Wszelkie kwestie związane z Państwa danymi osobowymi można zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Audio Klan, na adres poczty elektronicznej: [email protected].

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Audio Klan w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie przez Audio Klan umowy sprzedaży elektronicznego sprzętu audio i video za pośrednictwem strony internetowej www.indianaline.com, co obejmuje także wysyłkę sprzętu do odbiorcy oraz realizację przez Audio Klan obowiązków wynikających z rękojmi sprzedaży lub gwarancji jakości, a ponadto wykonywanie innych usług posprzedażowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Zbieranie danych osobowych w ramach korzystania przez Państwa ze strony internetowej www.indianaline.com. W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych. Audio Klan nie udostępnia danych zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi marketingowe na zlecenie Audio Klan, co dotyczy w szczególności usług mailingowych (np. wysyłania informacji handlowej). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, co oznacza, że wymaga ono wyrażenia przez Państwa zgody.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z pośrednictwem kredytowym wykonywanym przez Audio Klan. Podstawą tego przetwarzania jest umowa o powierzenie zawarta w oparciu o art. 28 Rozporządzenia RODO z instytucjami finansowymi, które administrują danymi osobowymi w celu udzielenia kredytu na zakup sprzętu elektronicznego od Audio Klan.
 • Przetwarzanie w związku z ciążącymi na Audio Klan obowiązkami prawnymi w zakresie wystawiania i przechowywania faktur. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tym samym nie wymaga Państwa zgody.
 • Przetwarzanie danych w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co wynika w szczególności z przysługujących Państwu uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi, w związku ze sprzedażą sprzętu elektronicznego przez Audio Klan. Jest ono także uzasadnione roszczeniami Audio Klan o zapłatę z tytułu wykonania umowy sprzedaży. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Audio Klan w sposób automatyczny, co obejmuje także profilowanie. Nie wywołuje to jednak wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani w inny istotny sposób nie wpływa na Państwa sytuację. Profilowanie pozwala nam lepiej ocenić Państwa preferencje zakupowe oraz dopasować przekaz reklamowy i ofertę handlową do Państwa indywidualnych zainteresowań.

4. Informacja o kategoriach odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa dane przekazujemy wyłącznie tym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi pozostające w związku z prowadzoną przez Audio Klan sprzedażą sprzętu elektronicznego, a mianowicie:

 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi magazynowe i organizującym spedycję towarów,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub transportowe,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, prawne, księgowe, audytorskie, windykacyjne i informatyczne,
 • podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe, w szczególności organizującym mailing naszych newsletterów i informacji handlowej.

5. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku dokonania przez Państwa zakupu sprzętu na stronie internetowej www.indianaline.com, co obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Celem wystawienia faktury konieczne jest podanie danych wymaganych przepisami prawa podatkowego.

W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może nastąpić wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnej zgody, w zakresie i w celu w niej wyrażonym.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Audio Klan nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Prawo sprzeciwu

Posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Audio Klan, w tym sprzeciw wobec profilowania. Wówczas Audio Klan nie będzie już uprawniony do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas Państwa dane nie będą już przetwarzane przez Audio Klan do celów marketingu bezpośredniego.

Zgłoszenie sprzeciwu co do przesyłania newslettera może nastąpić poprzez kliknięcie stosowanego linku zawartego w jego treści.

9. Pozostałe Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu także następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

 • – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • – wycofaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • – wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • – kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • – Audio Klan nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Państwo potrzebujecie tych danych do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • – wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Audio Klan są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,
 • – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Audio Klan do czasu wykonania wszystkich zobowiązań stron wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów.

Dalsze przechowanie Państwa danych ma miejsce:

 • a) dla celów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, przez okres wynikający z tych przepisów,
 • b) dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z działalnością Audio Klan, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

W przypadku danych osobowych pozyskanych dla celów marketingowych, są one przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do ich przetwarzania.

11. Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Audio Klan narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.