Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący w sklepie internetowym Indiana Line 

I.       WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady realizowania zakupów w sklepie internetowym Indiana Line (zwanym dalej „Sklepem”) prowadzonym przez Audio Klan Janusz Prządka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Władysława Andersa 12 lok. LU2, 00-201 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001018375, posiadającą REGON: 011277747, NIP: 5261039222 (zwaną dalej „Sprzedawcą”).
 2. Kupującym (zwanym dalej „Klientem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że spełnia jedno z tych wymagań.
 3. Sprzedawca dokonuje sprzedaży towarów na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.indianaline.com. Szczegółowe informacje dotyczące towarów, takie jak opis, specyfikacja techniczna i cena, zamieszczone są bezpośrednio przy każdym z towarów.
 4. Sprzedawca dokonuje sprzedaży towarów z dostawą do Klienta, bez możliwości ich odbioru osobistego. Dostawa towarów zakupionych w Sklepie dokonywana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 5. Towary oferowane w Sklepie są nowe i pochodzą z oficjalnej polskiej dystrybucji.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Klientowi wraz z towarem dokumentów potwierdzających zakup.
 7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, dane do kontaktu ze Sprzedawcą są następujące:
  (1) e-mail: [email protected],
  (2) telefon: 22 629 20 26 lub 606 901 942.
 8. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować.
 9. W sprawach nie wskazanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

II.     CENA / DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają wszelkie elementy składowe, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do ceny towarów należy doliczyć koszty ich dostawy pod wskazany przez Klienta adres. Koszt ten wynosi 20,- zł wraz z podatkiem VAT.
 3. Przy każdym towarze wystawionym w Sklepie widnieje następująca informacja dotycząca jego dostępności:
  (1) wysyłamy do 48 godzin albo
  (2) prosimy o kontakt.
  W przypadku, gdy obok towaru umieszczona została informacja (2), prosimy o kontakt ze Sklepem drogą e-mailową ([email protected]) w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępności danego towaru.

III.   ZAMÓWIENIA / PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI TOWARU / ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni wolne od pracy będą traktowane jako złożone w najbliższym dniu roboczym.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza, Klient o powyższym zostanie poinformowany przez Sklep.
 3. Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Klient ma możliwość wskazania odrębnego adresu do wysyłki oraz odrębnych danych w celu wystawienia faktury. Podane dane osobowe podlegają ochronie na zasadach przedstawionych w zakładce „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.
 4. Zamówienie Klienta jest traktowane jako złożenie Sprzedawcy oferty kupna zamówionego towaru. Otrzymanie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu dostępności towaru przez Sprzedawcę i po dokonaniu zapłaty za towar przez Klienta. Potwierdzenie to następuje poprzez wysłanie Klientowi widomości e-mail informującej o przygotowywaniu zamówionego towaru. 
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o przygotowywaniu przez Sprzedawcę zamówionego towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 6. Zamówienie może zostać przez Klienta anulowane do czasu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości o przygotowywaniu zamówionego towaru, poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na adres: [email protected].
 7. W przypadku złożenia zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, Sprzedawca wysyła przesyłkę do Klienta po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów, chyba że Klient zażąda wysyłki każdego zamówionego towaru oddzielnie (odrębnie będą wówczas liczone koszty wysyłki każdego z towarów). W takiej sytuacji prosimy o wysłanie stosownej wiadomości na adres: [email protected].
 8. W przypadku niedostępności towaru, Sprzedawca w miejsce wiadomości o przygotowywaniu zamówienia informuje Klienta o oczekiwanej dostępności towaru, zaś Klient podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania z zamówieniem (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Klient swoją decyzję powinien przesłać na adres: [email protected].
 9. Do każdej sprzedaży towaru wystawiana jest faktura. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

IV.    PŁATNOŚĆ / DOSTAWA TOWARU / ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Za zamówione towary można zapłacić przelewem zleconym przez Klienta przy składaniu zamówienia, przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Sprzedawcę. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po potwierdzeniu dokonania zapłaty, wygenerowanym przez system transakcyjny. Nie jest możliwe złożenie zamówienia z opcją zapłaty przy odbiorze towaru.
 2. Towar zostanie przekazany kurierowi celem doręczenia w ciągu 48 godzin od wysłania przez Sprzedawcę wiadomości o przygotowywaniu zamówionego towaru.
 3. Kurier zobowiązany jest dostarczyć towar jedynie do pierwszych drzwi budynku mieszkalnego lub bramy posesji i nie ma obowiązku wniesienia przesyłki bezpośrednio do domu lub mieszkania.
 4. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zarówno towar jak i jego opakowanie zewnętrzne nie posiadają śladów uszkodzenia. W każdym przypadku celem dokonania tej oceny należy dokładnie obejrzeć zewnętrzne opakowanie, a następnie otworzyć go i wyjąć z niego towar. Czynności tych należy dokonać w momencie odbioru towaru. Klient powinien:
  (1) odmówić przyjęcia przesyłki, jeżeli nosi ona zewnętrzne ślady uszkodzenia, widoczne bez otwarcia opakowania,
  (2) zażądać sporządzenia przez kuriera protokołu szkody, jeżeli uszkodzenie zostało stwierdzone po otwarciu opakowania.
  Należy zwrócić uwagę, aby w protokole szkody zostały szczegółowo opisanie wszystkie uszkodzenia oraz miejsce ich wystąpienia, ponadto rekomenduje się wykonanie przez Klienta dokumentacji fotograficznej. Następnie należy poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].
 5. W celu otwarcia opakowania z towarem nie należy rozrywać jego ścianek, lecz ostrożnie rozciąć taśmę oklejającą opakowanie. Należy mieć na uwadze, że zachowanie oryginalnego opakowania wraz z wewnętrznymi styropianowymi wypełniaczami minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru w przypadku jego późniejszego transportu.

V.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, na zasadach przewidzianych w ust. V.1 Regulaminu, przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonując zakupu w Sklepie wskazała ona, że umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedawca ma prawo weryfikacji przedmiotu działalności gospodarczej Klienta wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu potwierdzenia, że zakup dokonany w Sklepie nie ma dla Klienta charakteru zawodowego.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać ze WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Sklepu. Adres ten znajduje się na fakturze dołączonej do zakupionego towaru. Pod ten sam adres powinien być również dokonany zwrot towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru przez Sprzedawcę (z wyjątkiem ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. V.7 Regulaminu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zwrot płatności, o której mowa w ust. V.6 Regulaminu, może zostać wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę towaru, w stosunku do którego nastąpiło odstąpienie od umowy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Towar może zostać zwrócony przez Klienta bezpośrednio wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy albo nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy tego oświadczenia.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie kompletnym. Zwrot dotyczy także towarów i usług, które zostały przekazane Klientowi wraz z nabytym towarem w sposób nieodpłatny albo na warunkach promocyjnych, zaś warunkiem skorzystania z promocji był zakup towaru, co do którego Klient skorzystał następnie z prawa odstąpienia od umowy.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Na czas transportu towaru do Sprzedawcy należy zabezpieczyć go przed przypadkowym uszkodzeniem. W tym celu rekomenduje się użycie oryginalnego opakowania wraz z wewnętrznymi styropianowymi wypełniaczami. Zamknięcie opakowania powinno nastąpić poprzez owinięcie taśmą klejącą w miejscach, w których użyto jej przy fabrycznym pakowaniu.
 11. Klient, który odstąpił od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Zmniejszenie wartości towaru może wynikać także z uszkodzenia lub braku oryginalnego opakowania, chyba że fizycznie nie było możliwości otwarcia opakowania bez jego uszkodzenia.
 12. Z tytułu zwrotu towaru Sprzedawca wystawi i prześle Klientowi fakturę korygującą. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury korygującej w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

VI.    UPRAWNIENIA KLIENTA Z TYTUŁU RĘKOJMII I GWARANCJI

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i wynikających stąd uprawnień dla Klienta uregulowane są w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w art. 43a-43g ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nie stosuje się tu przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 5. Do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zastosowanie znajdują przepisy art. 43a-43g ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową. Nie stosuje się tu przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 6. Oferowane w Sklepie towary objęte są gwarancją. Warunki gwarancji zamieszczone są przy opisie towaru zamieszczonym w Sklepie, w zakładce „DO POBRANIA”. W zakresie nieuregulowanym w tym dokumencie stosuje się przepisy art. 577-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Gwarancja trwałości (zdolności towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania) nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulacje te stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Roszczenia z tytułu rękojmi i braku zgodności towaru z umową nie wykluczają ani nie ograniczają roszczeń z tytułu gwarancji.
 9. Klient składając reklamację towaru dokonuje wyboru podstawy zgłoszenia swoich roszczeń, to jest czy zgłasza je z tytułu rękojmi / braku zgodności towaru z umową czy w ramach gwarancji.
 10. Niezależnie od wybranej przez Klienta podstawy zgłoszenia reklamacji, koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru ponosi Sprzedawca.
 11. W złożonej reklamacji Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę), opis usterki, telefon lub adres e-mail do kontaktu oraz adres, pod który towar ma zostać zwrócony po rozpatrzeniu reklamacji. Klient może skorzystać z udostępnionego FORMULARZA REKLAMACJI. Do reklamacji należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz oryginał karty gwarancyjnej (o ile była dołączona do towaru) – w przypadku zgłaszania roszczenia na podstawie gwarancji.
 12. Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar przesyłką kurierską, która zostanie zlecona i opłacona przez Sprzedawcę. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą:
  (1) na adres e-mailowy: [email protected] albo
  (2) telefonicznie pod numer 22 777 99 25 lub 22 777 99 26.
 13. Reklamowany towar można alternatywnie dostarczyć do serwisu Sprzedawcy znajdującego się pod poniższym adresem:
  Audio Klan Janusz Prządka spółka komandytowa
  ul. Szkolna 34
  05-270 Marki.
 14. Akceptując Regulamin Klient potwierdza otrzymanie informacji, że Sprzedawca nie posiada opakowań zastępczych, które gwarantują transport reklamowanego towaru na tym samym poziomie co oryginalne opakowanie wraz z wewnętrznymi styropianowymi wypełniaczami.
 15. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek zawierających reklamowany towar przesłanych za pobraniem.

VII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa polskiego.
 2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co obejmuje:
  (1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  (2) złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez stały sąd polubowny działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej,
  (3) zwrócenie się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów z wnioskiem o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów można uzyskać w:
  (1) Urzędzie Ochrony konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl),
  (2) Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich (www.skp.pl),
  (3) Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl),
  (4) Europejskim Centrum Konsumenckim (www.konsument.gov.pl).
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), została utworzona tzw. „platforma ODR”, która umożliwia pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta jest dostępna dla konsumentów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  (1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo
  (2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.