Informacje środowiskowe

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie
  Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu (w stosunku 1:1), jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję, np. za zakupiony jeden wzmacniacz zintegrowany można oddać tylko jeden zużyty wzmacniacz zintegrowany.
 2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego
  Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2 są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy
  Sprzedawca, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Informację o lokalizacjach punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych uzyskacie Państwo w urzędzie miejskim / urzędzie gminy właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, w tym na stronie internetowej tego urzędu.
 5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym
  Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.
Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego łącznie z innymi odpadami!
Grozi za to grzywna.
*
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
*
Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania zużytego sprzętu.
Bezpłatny odbiór elektrośmieci prowadzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o których lokalizacji uzyskacie Państwo informację w urzędzie miejskim / urzędzie gminy właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, w tym na stronie internetowej tego urzędu.

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 1. Informacje dotyczące właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi

  W celu ułatwienia przetwarzania, wszystkie odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z  podziałem na poszczególne ich frakcje:

  a) odpady opakowaniowe, takie jak papier, szkło, metal, plastik, drewno, opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych powinny być gromadzone w sposób selektywny ze względu na rodzaj materiału, z którego są wytworzone (zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy),

  b) opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości, zgniecione,

  c) odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych bez względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane powinny być gromadzone osobno.
 2. Znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

3. Informacje dotyczące dostępnych systemów zwrotu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

Odpady opakowaniowe są odbierane:

a) bezpośrednio z gospodarstw domowych,

b) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o których lokalizacji uzyskacie Państwo informację w urzędzie miejskim / urzędzie gminy właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, w tym na stronie internetowej tego urzędu.