Adatvédelmi irányelvek

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSI ZÁRADÉK

Ez a tájékoztató a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) rendelkezései szerint készült, amely 2018. május 25-től alkalmazandó. E rendelkezések célja az Ön személyes adatainak fokozott védelme.

1. Az Ön személyes adatait kezelő szervezet adatai

Az Ön személyes adatainak kezelője az Audio Klan Janusz Prządka betéti társaság, székhelye Varsó, ul. Gen. Andersa 12 / LU2, 00-201 Warszawa, a továbbiakban “Audio Klan”.

A személyes adataival kapcsolatos bármely kérdéssel kapcsolatban az Audio Klan ügyfélszolgálati irodájához fordulhat az alábbi e-mail címen: [email protected].

2. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának célja és jogalapja

Az Ön személyes adatait az Audio Klan a következő célokból dolgozza fel:

 • Az Audio Klan által a www.indianaline.com weboldalon keresztül elektronikus audió- és videóeszközök értékesítésére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése, amely magában foglalja a berendezésnek a vevőhöz történő szállítását és az Audio Klan által az eladási garancia vagy minőségi garancia keretében vállalt kötelezettségek teljesítését, valamint egyéb értékesítés utáni szolgáltatások nyújtását. A személyes adatok e célból történő feldolgozását a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak diktálják, és nem szükséges az Ön hozzájárulása, mivel a feldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt történő intézkedéshez kell.
 • Személyes adatok gyűjtése a www.indianaline.com weboldal használatának részeként. Ebben az esetben a személyes adatok feldolgozása kizárólag marketingcélokból történik. Az Audio Klan nem osztja meg a weboldalak használatának részeként gyűjtött adatokat más szervezetekkel, kivéve az Audio Klan kérésére marketingszolgáltatásokat nyújtó szervezeteket, ami különösen a postázási szolgáltatásokra (pl. kereskedelmi információk küldése) vonatkozik. A személyes adatok ilyen célú feldolgozását a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja tartalmilag diktálja, ami azt jelenti, hogy ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
 • Személyes adatok feldolgozása az Audio Klan által végzett hitelközvetítéssel kapcsolatban. Ezen adatkezelés alapja a GDPR rendelet 28. cikke alapján a személyes adatokat kezelő pénzintézetekkel kötött megbízási szerződés, amely az Audio Klan elektronikus berendezések megvásárlásához szükséges hitel nyújtása érdekében az Audio Klan-tól történő hitelnyújtás céljából jött létre.
 • Az Audio Klan számlák kiállítására és tárolására vonatkozó jogi kötelezettségeivel kapcsolatos feldolgozás. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a GDPR rendeletek 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja – az adatkezelés az ügyintézőre háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, így nem szükséges az Ön hozzájárulása.
 • Adatkezelés az Audio Klan által értékesített elektronikus berendezésekkel kapcsolatos, különösen az Ön szavatossági és jótállási jogaiból eredő követelések megállapítása, védelme és érvényesítése céljából. Az Audio Klan adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatos fizetési követelései is indokolják. Ez az adatkezelés a GDPR rendeletek 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul – az ügyintéző által követett jogos érdekek miatt szükséges.

3. Informacja o automatycznym przetwarzaniu da1. Tájékoztatás a személyes adatok automatikus feldolgozásáról, beleértve a profilalkotást is

Az Audio Klan automatikusan feldolgozza az Ön személyes adatait, ami magában foglalja a profilalkotást is. Ennek azonban nincsenek Önre nézve joghatásai, és egyébként sem befolyásolja jelentősen az Ön helyzetét. A profilalkotás lehetővé teszi számunkra, hogy jobban felmérjük az Ön vásárlási preferenciáit, és a reklámüzeneteket és a kereskedelmi ajánlatot az Ön egyéni érdekeihez igazítsuk.

4. Az Ön személyes adatainak átadására vonatkozó információk

Az Ön adatait kizárólag olyan szervezetekkel osztjuk meg, amelyek az Audio Klan által végzett elektronikai berendezések értékesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, nevezetesen:

 • a számunkra raktári szolgáltatásokat nyújtó és szállítmányozást szervező szervezetek,
 • postai vagy szállítási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek,
 • szolgáltatásokat nyújtó szervezetek,
 • marketingtevékenységeinket támogató szervezetek, különösen hírleveleink és kereskedelmi információink postázásának megszervezése.

5. A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség

Személyes adatok megadása szükséges, amikor Ön a www.indianaline.com weboldalon vásárol eszközöket, amelyek a következőket tartalmazzák: név és vezetéknév, lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

A számla kiállításához szükséges az adójogszabályok által előírt adatok megadása.

Egyéb esetekben az Ön személyes adatainak feldolgozására kizárólag az Ön által korábban adott önkéntes hozzájárulás alapján, az abban kifejezett mértékben és célból kerülhet sor.

6. Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen kívülre

Az Audio Klan nem továbbítja személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre.

7. A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul (a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja), Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez a visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján, a visszavonás előtt végzett adatkezelésnek az alkalmazandó jognak való megfelelését.

8. Tiltakozási jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor – az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból – tiltakozzon a személyes adatoknak az Audio Klan által követett jogos érdekekből eredő célokból történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotás elleni tiltakozást is. Ekkor az Audio Klan nem jogosult tovább feldolgozni ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelésre olyan jogilag érvényes okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek követelések megállapításához, kivizsgálásához vagy védelméhez szükségesek.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása esetén Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen marketing célú adatkezelés ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben a feldolgozás az ilyen közvetlen üzletszerzéshez szükségesnek bizonyul. Ekkor az Audio Klan a továbbiakban nem kezeli az Ön adatait közvetlen marketing célokra.

A hírlevél küldése elleni tiltakozás a hírlevél tartalmában található linkre kattintva tehető meg.

9. Az Ön egyéb jogai

Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban Önt a következő jogok is megilletik:

a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, beleértve az adatok másolatának megszerzéséhez való jogot,

b) a személyes adatok helyesbítésének és kiegészítésének kéréséhez való jog – ha az adatok helytelenek vagy hiányosak,

c) a személyes adatok törlésének kéréséhez való jog (az úgynevezett “elfeledtetéshez való jog”) az alábbi körülmények valamelyike esetén:

 • az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták,
 • Ön visszavonta a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, amely az adatkezelés alapja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön tiltakozott a személyes adatok feldolgozása ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelik,
 • a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettség teljesítése érdekében kell eltávolítani,

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha:

 • Ön megkérdőjelezi a személyes adatok helyességét,
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok korlátozását kéri,
 • az Audio Klan-nak már nincs szüksége az adatokra a saját céljai érdekében, de Önnek szüksége van az adatokra követelések megállapításához, védelméhez vagy érvényesítéséhez,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg nem állapítják meg, hogy az Audio Klan jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a tiltakozás indokával szemben,

e) az adattovábbítás joga – ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

 • az adatkezelésre az Önnel kötött szerződés vagy az Ön hozzájárulása alapján kerül sor,
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

10. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Ön személyes adatait az Audio Klan mindaddig tárolja, amíg a felek a megkötött adásvételi szerződésből eredő valamennyi kötelezettségüket teljesítik.

Az Ön adatainak további tárolására kerül sor:

 • az adó- és számviteli előírásokból eredő célokra, az ezekből az előírásokból eredő időtartamig,
 • az Audio Klan tevékenységével kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése vagy az esetleges követelésekkel szembeni védekezés céljából, azok teljesítéséig vagy elévüléséig.

A marketingcélokból szerzett személyes adatok mindaddig tárolásra kerülnek, amíg Ön nem tiltakozik a feldolgozásuk ellen.

11. Panaszhoz való jog

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak az Audio Klan általi feldolgozása sérti az alkalmazandó jogszabályokat, joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél, ul. Stawki 2, 00-193 Varsó.